نقص فنی هواپیمای مسیر اهواز – تهران خوراک خبرخوان خوراک اتم