فروش یک هواپیمای سالم به کشور کویت خوراک خبرخوان خوراک اتم