روحانی: شعار “مرگ بر آمریکا خوراک خبرخوان خوراک اتم