جان باختن یک فعال قرآنی خوزستانی خوراک خبرخوان خوراک اتم