بنزین به عنوان یک ماده سوختی خوراک خبرخوان خوراک اتم