اول علیه ما قیام می کردند بعد آمریکا خوراک خبرخوان خوراک اتم