انفجار ضایعات توپ‌های جنگی خوراک خبرخوان خوراک اتم