انتشار دود غلیظ بر فراز آسمان خوراک خبرخوان خوراک اتم