50 درجه ای و شرجی 95 درصدی برای خوزستان/ مدیریت بحران خوزستان اطلاعیه صادر کرد خوراک خبرخوان خوراک اتم