42 کشور جهان از شوش دیدن کردند خوراک خبرخوان خوراک اتم