25 درصد شوری آب کارون مربوط به سد گتوند است/ خوراک خبرخوان خوراک اتم