2 زبانه بودن، شرایط فرهنگی و جنگ خوراک خبرخوان خوراک اتم