12 کیلومتر در محدوده غیزانیه تا سه راهی خوراک خبرخوان خوراک اتم