12 بار رای گیری هم رئیس را انتخاب نکرد خوراک خبرخوان خوراک اتم