یک کشته و چند مصدوم در درگیری بین تعدادی جوان خوراک خبرخوان خوراک اتم