یک جایگاه گاز سی. ان. جی واقع در خیابان 20 متری کشتارگاه کوی بهار آبادان خوراک خبرخوان خوراک اتم