گردوغبار خارجی است و تا یکشنبه خوراک خبرخوان خوراک اتم