کودک 12 ساله قربانی رسم غلط تیراندازی خوراک خبرخوان خوراک اتم