کاهش هزار هکتار کشت نیشکر ٣٠٠ نفر را بیکار می کند خوراک خبرخوان خوراک اتم