پس مطمئنا این استان با شرایط بالا و پتانسیل هایی خوراک خبرخوان خوراک اتم