پرهیز از مسائل حاشیه ای توان خود را صرف خدمت به مردم کنند خوراک خبرخوان خوراک اتم