پتروشیمی بندرامام از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی خوراک خبرخوان خوراک اتم