ویسی: از این تصمیم ناراحت نیستم/خواستند آخرین ضربه را هم بزنند خوراک خبرخوان خوراک اتم