هیچ بازیکنی بدون اجازه باشگاه نمی تواند با تیم دیگری وارد مذاکره شود خوراک خبرخوان خوراک اتم