نظام جامع و یکپارچه آمارهای اقتصادی، سامانه ارزش افزوده مرکز شتاب، نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکی، سامانه مدیریت متمرکز حسابهای دولتی(نسیم)، سامانه چکاوک، پورتال کاشف، سامانه پرداخت الکترونیک و سام خوراک خبرخوان خوراک اتم