نزاع بین چهار طایفه و بیش از 15 هزار نفر درگیر خوراک خبرخوان خوراک اتم