می خواهم فدای مبارزه با تحجر شوم خوراک خبرخوان خوراک اتم