ملاقات محرمانه با سران شوروی، خوراک خبرخوان خوراک اتم