مشاهده دود غلیظ در پالایشگاه آبادان خوراک خبرخوان خوراک اتم