مرگ 2 افغان در حادثه سقوط وانت خوراک خبرخوان خوراک اتم