مرد جوان پس از 20 روز در شوش خوراک خبرخوان خوراک اتم