مردی بعد از آتش زدن همسرش به زندگی خود پایان داد خوراک خبرخوان خوراک اتم