مردم برخی از مناطق خوزستان سال‌ها است برای نوشیدن خوراک خبرخوان خوراک اتم