مذاکره برای تامین سرمایه فاز ۲ توسعه پالایشگاه آبادان خوراک خبرخوان خوراک اتم