قدردانی مدیر آموزش و پرورش از مشارکت خوراک خبرخوان خوراک اتم