فاجعه آمیز بودن زمین در مسجدسلیمان خوراک خبرخوان خوراک اتم