غلامرضا شریعتی با تایید فوت چهار بیمار دیالیزی خوراک خبرخوان خوراک اتم