عملیات ساخت این سیلوی بتنی با ظرفیت ذخیره سازی 30 هزار خوراک خبرخوان خوراک اتم