عملکرد تولید شرکت نفت و گاز کارون در سال 1396 چگونه بود خوراک خبرخوان خوراک اتم