عده ای از مردم گتوند برای دریافت سپرده خود خوراک خبرخوان خوراک اتم