شین آباد شهرستان مرزی پیرانشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم