شهروندان که با رفتار محبت آمیز استاندار مواجه شدند خوراک خبرخوان خوراک اتم