شهرهای مختلف چند درجه خنک‌تر شدند. خوراک خبرخوان خوراک اتم