شهرام ناظری نسبت به لغو کنسرتش به نام «ناگفته‌ها» در شهرستان نیشابور خوراک خبرخوان خوراک اتم