شش نفر از اعضا و غیبت سه عضو دیگر خوراک خبرخوان خوراک اتم