شریعتی: نسبت به حقوق صنایع استان گذشت نمی کنیم خوراک خبرخوان خوراک اتم