شرکت شیمی بافت، مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از خوراک خبرخوان خوراک اتم