سی. ان. جی آبادان طعمه حریق شد خوراک خبرخوان خوراک اتم