سکان فرمانداری ویژه آبادان را به فردی توانمند بسپارید خوراک خبرخوان خوراک اتم