زخمی و بستری شدن فرماندار اهواز خوراک خبرخوان خوراک اتم